Česky English

   
  Obchodní podmínky
   

  Pravidla a obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodu

  Všeobecné obchodní podmínky

  Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu společnosti TERRA computer systems s.r.o. Jejich platnost je do vydání nových obchodních podmínek.

  Podmínky specifikují práva a povinnosti prodávajícího, společnosti TERRA computer systems s.r.o. se sídlem Olomoucká 81, 627 00 Brno, IČ: 60722193, DIČ: CZ60722193, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 16624 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem, č.513/1991 Sb., je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č.40/1964 SB.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.)

   

  Objednávka a uzavření smlouvy

  Odesláním objednávky zboží dle výběru, potvrzuje kupující závaznost své objednávky a souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu. K uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází odesláním objednávky kupujícím a jejím potvrzením emailem od prodávajícího. Prosím, věnujte pozornost správnému uvedení své emailové adresy. V případě, že do 24hod. neobdržíte potvrzení Vaší objednávky na Vámi uvedený email, neprodleně kontaktujte prodávajícího.

   

  Cena zboží, poplatky

  Cena za zboží je zobrazována u každé z položek a odpovídá balení (např.média balena po 100ks,50ks apod.). V případě,že se na konkrétní položku vztahuje množstevní sleva dle platného ceníku, je Vám tato sleva potvrzena v potvrzujícím emailu od prodávajícího.

  V případě, že se na Vámi vybrané zboží vztahují poplatky na ekologickou likvidaci elektrospotřebičů dle novely 7/2005 Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a/nebo autorské poplatky dle novely vyhlášky č.488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn za tyto přístroje a nosiče dle  zákona č. 121/2000 Sb.  v platném znění, jsou tyto poplatky účtovány na dokladech jako samostatná položka.

  Cena dopravy je kupujícímu sdělena při potvrzení jeho objednávky a je závislá na aktuálním ceníku dopravce. V případě hodnoty objednaného zboží 10.000,--Kč a výše bez DPH není dopravné a balné účtováno s výjimkou nadrozměrných nebo váhově převyšujícíh limity dopravce zásilek. V tom případě prodávající konzultuje možný způsob dopravy a jeho cenu s kupujícím. V případě osobního odběru není dopravné a balné účtováno. 

   

  Potvrzení objednávky

  Potvrzení Vaší objednávky Vám bude zasláno na Vámi uvedenou emailovou adresu do 24hod. od odeslání objednávky. V případě,že toto potvrzení v uvedené lhůtě neobdržíte, neprodleně kontaktujte prodávajícího.

   

  Zrušení objednávky

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit celnou nebo část objednávky v těchto případech

  - zboží je dlouhodobě nedostupné

  - zboží se již nevyrábí nebo nedodává

  - nebyla-li platba za zboží, u kupujícího, platícího převodem na bankovní účet prodávajícího, připsána na účet prodávajícího do 5 kalendářních dnů.

  Ve všech výše uvedených případech bude prodávající kupujícího informovat emailem nebo telefonicky pro dohodnutí následujícího postupu. Jestliže kupující již za zboží zaplatil převodem a prodávající jej nebude schopen dodat, budou částka převedena zpět na účet, ze kterého prodávající částku obdržel a to do 3 pracovních dnů.

  Kupující může svou objednávku stornovat bez jakýchkoli sankcí v den jejího odeslání. V případě, že zboží není k dispozici skladem a prodávající není schopen jej odeslat do 7 pracovních dnů (není-li sjednáno jinak), je povinnen na tuto skutečnost upozornit kupujícího a sjednat s ním jiný termín. Není-li prodávající schopen odeslat zboží do 10 pracovních dnů od obdržení objednávky, má kupující právo svou objednávku jednostranně zrušit - písemným vyrozumněním prodávájícího. Stejně tak v případě, že prodávájící neupozorní kupujícího, že zboží nebude moci odeslat do 7 dnů od obdržení objednávky (není-li uvedeno jinak), má kupující po uplynutí této doby právo svou objednávku zrušit. 

   

  Vyřízení objednávky, doručení a převzetí objednaného zboží

  Prodávající doručuje zboží pouze po České republice. Objednávky, které by měly být zaslány mimo území ČR, je třeba zaslat přímo na obchodní oddělení společnosti TERRA computer systems s.r.o a odpovědný pracovník Vás bude kontaktovat pro další postup.

  Zboží dodá prodávající nejpozději do 7 pracovních dnů od objedbnání, není-li dohodnuto s kupujícím jinak.

  Zboží je zasíláno Českou poštou nebo přepravní společností General Parcel (GEIS), je také možné si zboží vyzvednout osobně na naší adrese Olomoucká 81, 627 00 Brno v otevírací době obchodního oddělení.

  Kupující je povinnen na základě odeslané objednávky zboží převzít a zaplatit. V případě nesplnění této povinnosti je prodávající oprávněnpožadovat po kupujícím náhradu prokazatelně vynaložených nákladů - cena přepravy.

  Tato povinnost se nevztahuje na viditelné poškození zásilky.

  Kupující je povinnen při předání zkontrolovat stav zásilky spolu s dopravcem podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo viditelně poškozené zásilky. Je také povinne sepsat s dopravcem škodní protkol. Odmítnutí poškozené nebo neúplné zásilky oznámí kupující prodávajícímu do 24hod.e-mailem nebo faxem spolu se zasláním kopie škodního protokolu.

  Pokud kupující stvrdí svým podpisem na přepravním listu dopravci převzetí neúplné nebo viditelně poškozené zásilky, není na dodatečné reklamace z uvedených důvodů žádný nárok.

   

  Platba za zboží

  Hotově - při převzetí zboží na adrese prodávajícího

  Dobírkou - kupující zaplatí hotově při dodání zboží dopravcem

  Úhradou proforma faktury - zboží je odesláno po připsání částky na účet prodávajícho

  Převodem  k datu splatnosti vystavené faktury- pouze pro naše obchodní partnery

   

  Odstoupení od smlouvy ze strany ze strany spotřebitele (kupujícího)

  - vrácení zboží bez udání důvodu: podle Zákona č.367/2000 ze dne 14.9.2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno postupovat podle níže uvedených pokynů a v daném pořadí:

  a) kupující odešle e-mail nebo dopis na adresu prodávajícího ve znění:"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č.(= číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet č. ..... Datum, podpis (věnujte, prosím pozornost správnosti čísla účtu, prodávající nenese žádnou odpovědnost za chzbně uvedené číslo účtu kupujícím).

  Upozornění: písemné odstoupení od smlouvy musí prodávající obdržet nejpozději 14.den od převzetí plnění (dodání zboží), nestačí tedy toto odstoupení 14.den odeslat.

  b) kupující zboží doručí na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu. Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoškozené, nejevící známky užívání, kompletní a s kopií dokladu o koupi.

  Zboží,zaslané kupujícím (z důvodu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato. Doporučujeme Vám zásilku pojistit.

  Možnost odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě se nevztahuje na:

  a) dodávku zboží,upraveného na přání kupujícího či na zboží, objednané speciálně a výslovně na jeho přání

  b) dodávku spotřebního zboží (nosiče obrazu, zvuku a informací, spotřební materiál, datová média a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebovaná část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí).

  c) na dodávku zboží nebo služeb, cenově závislých na výchylkách finančního trhu nezávisla na vůli prodávajícího.

  Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží na základě odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě, zašle prodávající peníze za zboží převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30pracovních dnů po fyzickém převzetí zboží.

  V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude moci akceptovat "odstoupení od smlouvy" a zboží bude vráceno na náklady kupujícího ypět kupujícímu. Prodávající je oprávně účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

   

  Reklamace zboží

  Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré prodávajícím nabízené zboží, zákonná záruční lhůta 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Reklamace se řídí reklamačním řádem prodávajícího, proto doporučujeme se s tímto reklamačním řádem před koupí seznámit.

   

  Ochrana osobních údajů

  Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí Zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními platnými právními předpisy ČR. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, použité pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou distribuce a platebního styku ve vztahu k dodávanému zboží.

   

  Ostatní

  Obrázky produktů mají informativní charakter, technické specifikace se mohou změnit bez výsleovného upozornění.

   

  Závěrečná ustanovení

  Platnost těchto obchodních podmínekje závazná ve znění, uveřejněném v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po jejím potvrzení a nabytí platnosti kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

   

   

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15.6.2009

   

   

   

  TERRA computer systems
  548 423 811 (pevná)
  737 211 683 (T-Mobile)
  548 423 810 (fax)

  skype TERRAcs (Skype)
  E-Shop
  Akce


   

  Aktuality

  Baterii na elektrický golfový vozík mužete mít již od 6000Kč
  Baterii Davies Caddy opravíme a v případě repase zvýšíme kapacitu o 25%
  27.4.2021
  JuCad repase
  Objednejte se na repase JuCad baterie a ušetříte tak čas. Baterii Vám repasujeme do druhého dne.
  Již v únoru můžeme očekávat M1 DHC s 36jamkovou lithiovou baterii za akčí cenu 24900Kč.
  3.12.2019
  Přeprava v ČR zdarma
  Garantujeme Vám dodání nového golfového vozíku k Vám do Vánoc, při objednávce do 18.12. A přepravu máte zdarma :)
  Vozík M1 skladem s dodáním k Vám do 24 hodin.
  .. je letošní horkou novinkou. Nové kožené držadla a vysoká kapacita lithiové baterie jsou přijemnýma doplňkama krásného designu.
  Repas provádíme také u baterií vozíků Davies Caddy. Díky uspořádání článku si můžete vybrat kapacitu vaší renovované baterie na 18 jamek, anebo 36 jamek.
  Lithiová baterie STANDARD a ULTRA do vozíku "M 2016" opět skladem. Dodání geis parcelem do 24 hodin.
  Nová ještě výkonnější baterie. Nový design. Ještě menší po složení díky možnosti otočit kolečka. Varianty M1 vozík se základníma funkcema, M3 s funkcemi pro měření vzálenosti a času a M5 smart vozík s funkcemi GPS a notifikaci z mobilu.
  30.4.2019
  Garmin
  Potřebujete vyměnit baterii ve Vašich hodinkách GARMIN? U nás Vám baterii vyměníme do druhého dne.
  Doprodej golfového vozíku MOTOCADDY S1 za bezkonkurenční cenu, skladem na GOLF.TERRA
  V nabídce již naleznete novou baterii JuCad, ale i možnost repasovat Vaší stavající baterii, levně a rychle.
  Motocaddy pro Vás připravilo spoustu dostupných novinek, které naleznete v katalogu. Neváhejte se na nás obrátit s dotazem na obchod@terra.cz alebo na čísle 548423811.
  Sezona se blíží a proto jsme pro Vás připravili mimořádnou předsezonní nabídku na elektrický golfový vozík Motocaddy S1 s lithiovou baterií na 18 jamek a s nabíječkou na lithiové baterie v ceně 18.490,- Kč včetě DPH
  Nyní je možné si objednat Motocaddy řady M v novém provedení, model 2018. Dostupné vozíky M1 černý a bílý, M3 černožutý a bíložlutý, anebo M5connect.
  11.11.2018
  Motocaddy GPS aktualizace 2018
  K vozíku Motocaddy si do chytrého telefonu můžete zdarma stáhnout aplikaci Motocaddy GPS. (aktualizace4/18)
  Díky jedinečnému designu SlimFold a inovativní výkonné baterii na 28V je tato generace série M jediným kompaktním sklápěcím vozíkem na světě, který ve variantě M5 nabízí i informace o GPS a upozorněních na smartphone přímo na rukojetí vozíku.
  Sháníte lithiovou 24V baterii do elektrického golfového vozíku? U nás ji naleznete za výprodejovou cenu 4033,-Kč bez DPH.
  Repas baterií Motocaddy od března již od 4 545,-Kč bez DPH.
  Široký sortiment bagů naleznete zde.
  Sleva 30.000Kč na titanové golfové vozíky JuCad Drive SL TRAVEL. Elektrické golfové vozíky JuCad Drive jsou nyní za akční cenu do vyprodání zásob.
  Zde můžete dostat vozík JuCad Drive SL Travel levnější o 30 tisíc.
  Nepřehledněte Vánoční slevy na vozíky Motocaddy. Na výběr černé anebo bílé vozíky k vidění v Brně na Olomoucké 81.
  Vánoční cena inovativneho vozíku C-TECH Motocaddy z původních 67tisic na 60.000,- Akční cena platí pouze do Vánoc.
  OBJEVTE BOHATÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ MOTOCADDY ! Pohodlné sedátko, anebo pláštěnka pro Váš bag.
  Cart bagy MOTOCADDY se systémem EASILOCK již od 2580 Kč. Spodní popruh na voziku už nebudete muset pracně zapínat, jednoduše bag k vozíku přicvakněte.
  Elektrický vozík Motocaddy S1 s Lithiovou baterii na 18 jamek je nyní v akci za 18 tisíc. Varianta vozik S1 a Lithiová baterie na 36 jamek je za 20 tisíc. Akce platí do vyprodání. Poslání voziku k Vám je zdarma přepravní službou geis parcel.
  Lithiová baterie na 18 až 27 jen za 4900,-Kč.
  Nejprodávanější z golfových vozíků MOTOCADDY S1, nyní skladem v bílé i černé barvě na Olomoucké 81 v Brně.
  Elektrický golfový vozík S5 s možností propojení přez bluetooth s Vašim mobilem, bude v prodeji v červenci 2017. Rezervační objednávky příjímáme na obchod@terra.cz Když si S5 objednáte u nás, dostanete slevu 10% na baterii a dopravu k Vám zdarma po celé ČR.
  Doprodej lithiových baterií do elektrických golfovích vozíků. Původní cena 7990,-Kč. Baterie 24V 10Ah na 27 jamek nyní jen za 4900,- včetně DPH.
  Technologicky nejvyspělejší model z řady „S“ od výrobce Motocaddy. Nový S5 CONNECT lze synchronizovat s Motocaddy GPS aplikací pro Apple i Android.
  Nepřehlédněte, nový design bagů model 2017. Nejlehčí váží pouze 2,2kg. Velký výběr modelů i barev.
  Výrazné slevy na golfové vozíky naleznete na našem e-shopu !
  3.1.2017
  Lithiová baterie 2017
  Nová, ještě lehčí lithiova baterie, v provedení na 18 jamek, anebo 36 jamek v prodeji od února 2017 ! Baterie bude v nylonovém obalu a s nabíječkou v ceně.
  Horká novinka k videní na Olomoucké 81 v Brně..
  Nově na našem eshopu naleznete i golfové bagy Motocaddy s EASILOCKem pro rychlé a jednoduché uchycení bagu, 7 kapes a cover proti dešti. Lite-Series bagy od 3490Kč. Přeprava k Vám je zdarma pro všechny Bagy.
  Nepromokavý bag, 14-ti dílné pořadače, 7 prostorných kapes, EASILOCK pro snadné uchycení bagu na vozík a váha jen 2.3 kg.
  Nový elektrický golfový vozík C-TECH, s mnoha inovacemi od výrobce Motocaddy, představíme letos v zimě v naší prodejně.
  Zcela nový design, tichy motor a jednoduché složení a rozložení, díky QUICKFOLD mechanismu.
  Motocaddy S3 a M1 model 2015 v doprodeji se slevou víc jak 1000,-Kč naleznete na našem eshopu. Nové modely skladem k vidění na Olomoucké 81 v Brně.
  Vozíky Motocaddy 2016 skladem k videní na Olomoucké 81 v Brně.
  Akce v rámci golfového turnaje, mistrovství ČR družstev, je přeprava až k Vám zdarma. Sleva na olověnou baterii na 18 jamek za 1200Kč při objednávce s vozíkem S1 digital, cena celkem 12.000Kč za vozik, baterii, obal baterie a nabiječku. Sleva na lithiovou baterii moled 2016 na 36 jamek při objednávce S1 digital s Li-ion baterii cena celkem 18.000Kč. Vice info na info@terra.cz
  Nabízíme Vám renovaci Vaši lithiové baterie motocaddy, která už nemá požadovanou kapacitu. Profesionálně zrenovujeme Vaši starou baterii, dostanete nové, značkové a výkonnější články. V porovnání s novou baterii ušetříte až polovinu peněz. Díky zbrusu nové technologii budete mít baterii s větší kapacitou a delší životností. Více na info@terra.cz, anebo na telefoním čísle 548 423 811
  5.5.2016
  NOVĚ renovace stávajících baterií
  Přineste nám Vaši starou baterii z vozíku Big Max Nano, Stratos, anebo JuCad a náš technik Vám nabídne renovaci baterie. Výhody: nižší cena oproti nové baterii. Větší kapacita díky nové technologii Lithiových baterií. Menší váha. Vysoká kvalita, záruka a odzkoušená technologie.
  18.4.2016
  NOVINKA 2016
  Nová líthiová baterie s kapacitou 24Ah s řídící elektronikou, která ochraní články baterie před vybitím, zkratem, anebo přebitím. Baterie má počas jízdy kontinuální výbíjení, bez poklesu výkonu. Vydrží teploty -30 až +70
  Po rozsáhlé inovaci představuje Motocaddy pro rok 2016, zcela nový elektrický golfový vozík S1. Obsahuje řadu vylepšení, nová soft-touch ergonomická rukojěť, nízkoprofilová kola s rychlo upínáním, zjednodušený zásobník na baterii, tichý motor a uchyt bagu EASILOCK. Hmotnost: 8,9 kg Rozměry *: 850 mm x 595 mm x 355 mm MOTOR: 200 wattů Materiál: Hliník Barvy: Black & Alpine
  Motocaddy S1 digital za bezkonkurenčních 10890,-Kč u nás skladem.
  Přijeďte si zkontrolovat baterii vašeho golfového vozíku, před začátken sezóny. Rezervace na telefoním čísle 548 423 811
  Možnost předvedení a okamžitého dodání. Dodání zdarma po celé ČR.
  13.12.2015
  Lithiová baterie na 36 jamek za pouhých 6990,-Kč s DPH
  Napište nám typ vozíků a my Vám připravíme konektor přímo pro Váš vozík. info@terra.cz
  Nahradní motory Motocaddy jsou dostupné pro elektrické golfové vozíky S1, S3, M1 a M3. Věříme, že výměnu zvládnete sami, anebo si objednejte výměnu na servis@terra.cz kde Vám i rádi pomžou a poradí.
  Neujede Váš vozík už ani 18 jamek? Objednejte si zbrusu novou lithiovou baterii na 36 jamek již od 7490,-Kč. Zavolejte a informujte se o kompatibilitě k Vašemu golfovému vozíku. 548 423 811 obchod@terra.cz
  Novinka od výrobce Motocaddy, model S7 s dálkovým ovládáním. Užitečný pomocník pro pohodlnou hru. Informujte se na obchod@terra.cz
   
  Obchodní podmínky
  Powered by FlexiWeb